Viken bærekraftig utvikling AS
close

Hva leter du etter?

close

Din handlekurv

Ingen produkter i handlekurven.

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR VIKEN BÆREKRAFTIG UTVIKLING AS

 

Gjeldende fra 01.09.2023

 

1 Generelt

I disse generelle salgs- og leveringsbetingelser («Leveringsbetingelsene») er leverandøren Viken Bærekraftig Utvikling AS betegnet «VBKU» og kjøperen er betegnet «Kunden».

Leveringsbetingelsene gjelder for enhver leveranse fra VBKU til Kunden, med mindre annet er særskilt avtalt. Kundens eventuelle egne kjøpsbetingelser kommer bare til anvendelse når og så langt disse er særskilt akseptert av VBKU for den enkelte leveranse.

Gjennom Leveringsbetingelsene fravikes kjøpslovens alminnelige bestemmelser og eventuell annen, fravikelig lovgivning som måtte komme til anvendelse. Ved forbrukerkjøp gjelder Leveringsbetingelsene med de endringer som måtte følge av forbrukerkjøpsloven og annen ufravikelig lovgivning.

 

2 Priser

Alle produkter leveres av VBKU til Kunden iht. VBKU s listepriser pr. bestillingsdato med mindre annet er særskilt avtalt. VBKU forbeholder seg retten til å regulere de avtalte priser med virkning for leveransen, for eventuelle avgiftsendringer som er tredd i kraft i tiden mellom bestilling og levering, samt som følge av endrede varekostnader, valutakurser og økte kostnader som følge av streik, lockout, krig, naturkatastrofer, terrorhandlinger eller andre forhold av vesentlig betydning for leveransen, og som ligger utenfor VBKUs kontroll.

 

3 Betaling

Hvis Kunden er innvilget kreditt av VBKU, skal betaling skje innen 15 dager fra fakturadato med mindre annet er avtalt. Ved for sen eller forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter i samsvar med forsinkelsesrentelovens bestemmelser. Kunden er også ansvarlig overfor VBKU for eventuelle purrings- og inndrivelsesomkostninger.

 

4 Levering

Leveransetidspunkt er alltid ved levering til VBKUs iht. de til enhver tid gjeldende Incoterms, med mindre annet er særskilt avtalt. Etter særskilt avtale kan VBKU bestille transport og forsikring for Kundens regning og risiko.

Paller og annen særskilt emballasje avregnes etter gjeldende satser. Gjenbrukspaller (Europaller) tas bare i retur av VBKU etter særskilt avtale og uansett begrenset til det antall slike paller Kunden er blitt belastet for i leveranser fra VBKU.

Kunden er alene ansvarlig for at de bestilte og leverte produkter er egnet til det faktiske formålet Kunden benytter de til.

 

5 Returer

Kunden kan, mot fremleggelse av faktura/kvittering, returnere overskytende produkter i ikke åpnet emballasje i inntil 30 dager etter utlevering. Returretten gjelder kun for ordinære/lagerførte lagervarer, og ikke tilbudsvarer, bestillingsvarer og spesialbestillinger. Kunden vil bli godskrevet returen i samsvar med leveransens faktiske priser. Fraktkostnader mv. ved retur bæres av Kunden.

Kansellering eller endringer i ordre aksepteres kun for ordinære/lagerførte produkter og ikke tilbudsvarer, bestillingsvarer og spesialbestillinger.

Kunden oppfordres til selv å registrere serienummer, innfarging og kalibrering (gjelder fliser) for de returnerte varer i tilfelle det blir behov for senere suppleringer. Samme innfarging kan ikke garanteres ved supplering.

 

6 Mottakskontroll

Ved ethvert mottak av produkter, plikter Kunden straks å kontrollere at de leverte produkter er i samsvar med ordrebekreftelse fra VBKU, derunder om det er skader på eller manko ved forsendelsen. Videre plikter Kunden før produktene tas i bruk, derunder før legging av fliser påbegynnes, å kontrollere at serienummer og innfarging og kalibrering stemmer overens for de respektive deler av leveransen og sjekke at det ikke foreligger fargenyanser utover toleransegrensene for legging.

Kunden plikter straks å meddele eventuelle avvik angitt over til VBKU og unnlate bruk av de produkter som er omfattet av det meddelte avvik. Eventuelle avvik som ikke er meddelt VBKU før fliser og annet utstyr er montert, er Kundens ansvar alene.

 

7 Forsinkelse

Dersom leveringstid ikke er særskilt avtalt, står VBKU fritt til å velge leveringstidspunkt, dog slik at levering skal skje innen rimelig tid.

Enhver angivelse av leveringstid fra VBKUs side vil være basert på opplysninger fra leverandør/fabrikk. VBKU er uten ansvar overfor Kunden dersom leveransen blir forsinket som følge av endret leveringstid fra leverandør/fabrikk, forsinkelse ved transporten fra leverandør/fabrikk til VBKU, samt som følge av andre forhold utenfor VBKUs kontroll, og ikke begrenset til krig, terrorhandling, naturkatastrofe, brann, streik, lockout mv. («force majeure»).

Ved delleveringer skal hver dellevering vurderes for seg i forhold til eventuell forsinkelse.

Dersom Kunden vil vise til forsinkelse overfor VBKU, må Kunden meddele dette til VBKU straks og senest 8 dager etter levering.

 

8 Mangler

Kunden plikter å meddele VBKU uten ugrunnet opphold om eventuelle mangler eller feil ved produktene som ikke er avdekket og meddelt VBKU ved mottakskontrollen etter pkt. 6. Ved eventuelle mangler, har VBKU rett til å foreta omlevering. VBKU har ingen økonomiske forpliktelser utover dette.

 

9 Reklamasjon

Enhver meddelelse etter pkt. 6 Mottakskontroll, pkt. 7 Forsinkelse og pkt. 8 Mangler skal skje gjennom skriftlig reklamasjon. VBKU har utarbeidet et særskilt skjema som angir de opplysninger og dokumentasjon som må foreligge ved reklamasjon. Skjemaet er inntatt som vedlegg til de generelle salgs- og leveringsbetingelser som ligger på VBKU sin hjemmeside: www.vbku.no

I den utstrekning frist for reklamasjon ikke er fastsatt i de nevnte bestemmelser, må reklamasjon foretas uten ugrunnet opphold og senest 6 måneder etter levering.

Ved delleveringen regnes fristen likevel fra siste dellevering.

Enhver meddelelse og reklamasjon skal være skriftlig i denne sammenheng.

 

10 Ansvarsbegrensning

VBKUs ansvar overfor kunden ved eventuelle forsinkelser eller mangler er begrenset til den avtalte pris for de forsinkede eller mangelfulle produkter. Ved delleveringer er ansvaret begrenset til den avtalte pris for den enkelte dellevering.

Begrensningene i VBKUs ansvar etter de generelle salgs- og leveringsbetingelser, blir å lempe i samsvar med bakgrunnsretten dersom VBKU har utvist grov uaktsomhet eller forsett som leder til ansvar for VBKU.

VBKU har ikke ansvar for volumberegning i ordre.

Hvis Kunden ønsker å gjøre endringer etter kjøp, må disse avtales med VBKU innen 24 timer for å unngå mulige merkostnader. En eventuell endringsordre vil ikke bli iverksatt fra VBKU sin side før Kunden har bekreftet endringsordren skriftlig.

11 Tegnetimer med arkitekt

Tegninger er basert på visualiseringer med farger, materialer og produkter som vil kunne avvike fra faktiske strukturelle og fargede overflater. Plantegninger er målgivende, men ikke nødvendigvis nøyaktige arbeidstegninger, men et hjelpemiddel for overordnede plasseringer av elementer i rommet. Tegningene tar ikke hensyn til de ulike konstruksjonsprinsipper.

Ikke-målsatte produkter kan ikke regnes som mer enn en illustrasjon i selve tegningene.

VBKU har ikke prosjektleder- eller prosjekteringsansvar hvis ikke annet er avtalt. Visualisering av flisers plassering i tegninger gir ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde som kan legges til grunn for hvordan flisene skal legges.

I de tilfeller VBKU ikke selv er prosjekterende, er det Kunden sitt ansvar å sørge for at plassering av elementer, og alle mål blir kontrollert av utførende håndverker eller prosjekterende.

Eventuelle endringer som ønskes gjort i tegninger, skal kun skje gjennom oppmøte hos VBKU. Det er ikke VBKU sitt ansvar å oppdatere tegninger utover det som er avtalt produsert eller som ble produsert under møte.

Bestilling av varer og annet er basert på bekreftet ordre fra VBKU, og ikke tegninger.

12 Tvister

Eventuelle tvister som måtte oppstå som følge av en leveranse omfattet av Leveringsbetingelsene, skal før den eventuelt bringes inn for de alminnelige domstoler,

søkes løst i minnelighet gjennom forhandlinger. Ved eventuelt saksanlegg for de alminnelige domstoler, vedtar partene VBKUs verneting for saken.

13 Lovvalg

Ved eventuelle leveranser fra VBKU i Norge til Kunden i annet land, skal leveransen være undergitt norsk rett.